• Załóż swoje konto!

Rodzina jest najwazniejsza

DrukujEmail

Kiedy społeczeństwo odwraca uwagę od rodziny, działa przeciw sobie, ponieważ osłabia swoją spójność,

pokj i swoj? przysz?o?? - zwraca? wczoraj uwag? w Mediolanie ks. kard. Angelo Bagnasco, przewodnicz?cy Episkopatu W?och

Badania socjologw jednoznacznie wskazuj?, ?e dla zdecydowanej wi?kszo?ci spo?ecze?stwa rodzina zajmuje priorytetowe miejsce. A rodzina z przynajmniej dwojgiem dzieci jest bogactwem dla spo?ecze?stwa. - Zgromadzone w Mediolanie rodziny z wszystkich zak?tkw ziemi s? w tych dniach proroctwem dla ?wiata - mwi? ks. kard. Angelo Bagnasco podczas drugiego dnia kongresu teologiczno-pastoralnego, poprzedzaj?cego dzisiejsze spotkanie rodzin z Ojcem ?wi?tym Benedyktem XVI w Mediolanie. Podkre?li?, ?e katolickie rodziny przyby?e do W?och na swoje ju? 7. oglno?wiatowe spotkanie, z ogromn? si?? daj? ?wiadectwo rado?ci powo?ania ma??e?skiego i rodzinnego i "na dachach domw b?d? mwi?, ?e rodzina jest motorem ?ycia, pulsuj?cym sercem i unikalnym dziedzictwem ludzko?ci".
G?wnym problemem rozwa?anym w pierwszych dniach spotkania w Mediolanie jest zwrcenie uwagi nie tylko na przenikanie si? pracy i ?wi?towania, ale przede wszystkim na znaczenie rodziny chrze?cija?skiej, ktra - jak mwi w?oski socjolog prof. Pierpaolo Donati - jest zasobem spo?ecze?stwa. Potwierdzeniem tego s? badania rodzin w?oskich przeprowadzone przez grup? socjologw zamieszczone w publikacji "Rodzina bogactwem spo?ecze?stwa", wydanej z okazji spotkania w Mediolanie. Badaj?c zmieniaj?ce si? spo?ecze?stwo, autorzy analizuj?, w jaki sposb te przemiany wp?ywaj? na rodzin?. Rezultaty ich bada? potwierdzaj?, ?e dzi? bardzo wa?ne jest g?oszenie dobrej nowiny o warto?ci otwartej na ?ycie tradycyjnej rodziny, bo tylko taka zapewnia szcz??cie. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie ponad 3 tysi?cy osb w wieku od 30 do 55 lat we W?oszech. Po?rd w?oskich rodzin najliczniejsz? grup?, 27,3 proc., stanowi? ma??onkowie z wi?cej ni? jednym dzieckiem, 24,8 proc. ma??e?stw ma jedno dziecko, 11,7 proc. nie ma dzieci. Niestety, do?? du?? liczb? osb stanowi? pary ?yj?ce w konkubinatach i nieposiadaj?ce dzieci (13,4 proc.). Jak zauwa?aj? eksperci, coraz wi?cej dzieci rodzi si? ju? poza zwi?zkami ma??e?skimi. W badaniach zwrcono uwag? na grup? osb, ktre nie za?o?y?y w?asnej rodziny (prawie 10 proc. spo?ecze?stwa). - Rezultaty bada? jednoznacznie wskazuj?, ?e normalna rodzina, oparta na sakramencie ma??e?stwa zawartym mi?dzy kobiet? a m??czyzn?, jest coraz bardziej potrzebna naszemu spo?ecze?stwu - podkre?la? ks. kard. Ennio Antonelli. Przewodnicz?cy Papieskiej Rady ds. Rodziny zwrci? uwag?, ?e to w?a?nie takie rodziny, kieruj?c si? logik? daru i zaanga?owania dla dobra wsplnego i innych, promuj? cnoty spo?eczne takie jak solidarno??, szacunek, sprawiedliwo??, poczucie obowi?zku, wzajemne zaufanie. Dlatego te?, jak zaznacza? ks. kard. Antonelli, powinno?ci? pa?stwa i w jego interesie jest zapewnienie ka?dej normalnej rodzinie wsparcia prawnego, ekonomicznego, spo?ecznego. - Rodzina powinna by? przed polityk?, ktra nie b?dzie si? ogranicza? jedynie do proponowania rozwi?za? problemw, ale ktra przyjmie za cel konsolidacj? rodziny, jej rozwj i b?dzie wspiera? rodzin? w wymiarze edukacyjnym - podkre?li? ks. kard. Antonelii. Zwrci? uwag?, ?e takie w?a?nie nauczanie kieruje do ?wiata Ojciec ?wi?ty Benedykt XVI, ktry dzi? przyb?dzie na spotkanie rodzin w Mediolanie.


W czasie kongresu metropolita Mediolanu ks. kard. Angelo Scola zaznaczy? te?, ?e mimo trudno?ci, mimo kryzysu ekonomicznego i kryzysu kultury, mwienie o kryzysie rodziny nie jest precyzyjne. - Wida? ogromne pragnienie rodziny. Nic nie jest stracone, jeste?my w czasie wielkich wyborw - podkre?la?. Dane statystyczne European Values Studies badaj?ce warto?ci, w jakie wierz? Europejczycy, wskazuj?, ?e dla 84 proc. to w?a?nie rodzina jest najwa?niejsza, we W?oszech 91 proc. spo?eczno?ci deklaruje przywi?zanie do rodziny na pierwszym miejscu. A? w 46 krajach na 47 badanych rodzina zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii warto?ci, a dopiero potem znajduj? si? praca czy przyjaciele. - Patrz?c na te dane, nie mo?emy mwi? o absolutnym kryzysie rodziny - doda?. Ksi?dz kardyna? Scola zwrci? uwag? na konieczno?? zdiagnozowania przyczyn trudno?ci, z jakimi boryka si? rodzina.


Niew?tpliwie rodzina ca?y czas znajduje si? w centrum uwagi Ko?cio?a. Patrz?c na ataki, z jakimi si? spotyka, problemy z jej trwa?o?ci?, nikt nie ma z?udze?. - Du?e znaczenie ma przygotowanie do ma??e?stwa. W wielu krajach wypada ono do?? s?abo - zauwa?a o. Marek Burzawa MSF z Komisji ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Chile. - Ja porwnuj? przygotowanie do ma??e?stwa z przygotowaniem do sakramentu kap?a?stwa. Kap?an przygotowuje si? przez kilka lat, w przypadku narzeczonych jest to kilka tygodni - podkre?la w rozmowie z "Naszym Dziennikiem". Akcentuje, ?e je?li rodzina b?dzie silna, to pa?stwo rwnie? b?dzie silne i rodzina b?dzie mog?a spe?nia? swoje funkcje, przekazuj?c warto?ci ludzkie, chrze?cija?skie, obywatelskie, kszta?tuj?c dobrych ludzi, dobrych obywateli i chrze?cijan.
Do Mediolanu wraz z rodzicami przyby?y dzieci z pa?stw wszystkich kontynentw: z Australii, ze Stanw Zjednoczonych, z Kanady, Angoli, Nigerii, Meksyku, Ekwadoru, Kosowa. - Po raz pierwszy w czasie ?wiatowego Spotkania Rodzin jednocze?nie z kongresem teologicznym dla doros?ych odbywa si? kongres dla dzieci - mwi ks. Luca Violoni, odpowiedzialny za spotkanie dzieci. Bierze w nim udzia? ok. 900 dzieci mi?dzy 3. a 17. rokiem ?ycia z 52 pa?stw ?wiata.

- W tym roku chcieli?my, aby tak?e najm?odsi mogli zapozna? si? z inicjatyw? ?wiatowych spotka? rodzin - dodaje ks. Violoni. A tre?ci - jak wyja?nia - dotycz? tworzenia "ogrodu". Jest to trud, ale kiedy o niego zadbamy, stanie si? miejscem harmonii i ?wi?towania.
- Przybyli?my tu, poniewa? chcemy da? ?wiadectwo rodziny chrze?cija?skiej, i chcieli?my, aby w tym spotkaniu uczestniczy?y rwnie? nasze dzieci - podkre?laj? w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Elena i Daniele. Dzieci wsplnie, trzymaj?c si? za d?onie, odmawiaj? modlitw? "Ojcze nasz", ka?de we w?asnym j?zyku. Na najm?odszych czekaj? gry, zabawy, spektakle i prezentacje strojw z r?nych cz??ci ?wiata, ale tak?e zaj?cia formacyjne. Modl? si?, bawi? si? i ?piewaj? pod opiek? 150 wolontariuszy. Mediolan z rado?ci? oczekuje na dzisiejsze przybycie Ojca ?wi?tego Benedykta XVI, ktry przez trzy dni b?dzie towarzyszy? rodzinom, umacniaj?c ich swoj? obecno?ci? i swoim s?owem. Media, przygotowuj?c si? na spotkanie z Papie?em, zwracaj? uwag? na gest Ojca ?wi?tego, ktry pozostanie z rodzinami a? przez trzy dni. Biuro prasowe VII ?wiatowego Spotkania Rodzin poinformowa?o, ?e spo?rd 98 Konferencji Episkopatw Ko?cio?a powszechnego a? 85 przys?a?o swoich przedstawicieli do Mediolanu. Z ka?d? z delegacji przyby? ksi?dz biskup, kap?an i rodziny. Z pa?stw Europy przyjecha?o 28 delegacji, 18 z pa?stw Afryki, 22 z pa?stw Ameryki P?nocnej i Po?udniowej, 14 z Azji oraz delegacja z Australii. ??cznie przyby?y rodziny ze 153 pa?stw ?wiata.


zr: naszdziennik.pl

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

prawyprosty.net

Copyright © 2010-2016 prawyprosty.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.