• Załóż swoje konto!

Nieważne, kto głosuje. Ważne, kto liczy głosy

DrukujEmail

Firmy informatyczne obsługujące system liczenia głosów w wyborach parlamentarnych mają wiele tajemnic. Czy możemy być pewni, że wyniki wyborów są prawdziwe?

Jakikolwiek b??d w przesy?aniu i przetwarzaniu danych mo?e wp?yn?? na ostateczny wynik wyborw. Dlatego w wielu krajach, systemy informatyczne obs?uguj?ce wybory s? traktowane jak tzw. infrastruktura krytyczna, a jakakolwiek awaria jest postrzegana jako zagro?enie bezpiecze?stwa. Nadzr nad sieciami przesy?owymi i oprogramowaniem sprawuj? s?u?by specjalne i administracja pa?stwowa.

W Polsce oprogramowanie do liczenia g?osw i przetwarzania danych dostarczaj? prywatne firmy. Ich przesy?anie odbywa si? ??czami, ktre nale?? do kolejnej prywatnej firmy. Pa?stwowa Komisja Wyborcza zosta?a w ten sposb sprowadzona do roli prezentera wynikw wyborw.

Przetarg na wykonanie i wdro?enie oprogramowania dla obs?ugi wyborw do Sejmu i Senatu RP w 2011 r. wygra?a ?dzka sp?ka Pixel Technology s.c. Jako sp?ka cywilna nie ma osobowo?ci prawnej i nie musi przekazywa? do KRS informacji finansowych, struktury w?a?cicielskiej czy powi?za? kapita?owych.

Pixel obs?uguje wybory ju? od blisko 10 lat i by?a bohaterem skandali zwi?zanych ze z?ym dzia?aniem systemu informatycznego. W wyborach samorz?dowych w 2002 r. oprogramowanie Pixela zawiera?o b??d, ktry wp?yn?? na op?nienie w obliczaniu wynikw wyborw.

Cho? PKW zleci?a NIK zbadanie sprawy to ju? w 2004 r. Krajowe Biuro Wyborcze ponownie wybra?o firm? Pixel Technology na obs?ug? kolejnych wyborw do Sejmu i Senatu, wyborw prezydenckich w 2005 r. oraz samorz?dowych w 2006 r.

Sko?czy?o si? skandalem, bo w takcie wyborw firma musia?a dostarczy? komisjom wyborczym w ca?ej Polsce now? wersj? systemu komputerowego. Stara generowa?a b??dy w trakcie przeliczania g?osw na mandaty. W efekcie w gminach licz?cych powy?ej 20 tys. mieszka?cw PKW zarz?dzi?a ponowne liczenie g?osw.

Mimo tak z?ych do?wiadcze?, PKW powierzy?a firmie Pixel obliczanie wynikw g?osowania w wyborach prezydenckich 2010 roku. Co ciekawe, firma ta zosta?a wybrana przez PKW z pomini?ciem procedury przetargowej, gdy? przetarg og?oszony 1 kwietnia 2010 r. zosta? uniewa?niony.

Bez przetargu wybrano tak?e firm? ATM S.A, ktra zapewnia?a ??cza do sieci publicznej i infrastruktur? techniczn? dla Krajowego Biura Wyborczego. ATM jest producentem rejestratora lotniczego zamontowanego w samolocie Tu-154 M i zapisuj?cego dane z urz?dze? samolotu. Wed?ug komunikatu PKW wyboru oferty ATM. S.A. dokonano ze wzgl?du na nisk? cen? us?ugi. Z informacji zamieszczonych na stronie sp?ki wynika, ?e nigdy wcze?niej nie obs?ugiwa?a ona wyborw.

Tekst pochodzi z dzisiejszego wydania Gazety Polskiej Codziennie

 
 

Autor: Tomasz Sk?odowski, | ?rd?o: GPC,

Komentarze 

 
0 #1 dyzein 2011-11-09 17:53
Ale cóż my biedaki możemy zrobić? Postkomunistycz na mafia, ma w soich lapach wszystko i robi co jest jej wygodne i przynosi profit.
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

prawyprosty.net

Copyright © 2010-2016 prawyprosty.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.