• Załóż swoje konto!

Medjugorje - Watykan ani "za" ani "przeciw"?

Kierowana przez kard. Camillo Ruiniego Międzynarodowa Komisja Badająca

autentyczno?? objawie? w Medjugorje przes?ucha?a wizjonerw i zapewne jeszcze w tym roku przedstawi wyniki swoich prac twierdzi na ?amach portalu vaticaninsider Andrea Tornielli. Zdaniem w?oskiego watykanisty, pomimo odkrycia, ?e komunistyczne organa bezpiecze?stwa usi?owa?y wp?yn?? na negatywn? opini? episkopatu wczesnej Jugos?awii na temat prawdziwo?ci objawie?, nale?y oczekiwa?, ?e opinia Komisji nie b?dzie zawiera?a zdecydowano stanowiska za czy przeciw autentyczno?ci objawie? w Medjugorje. Benedykt XVI przyj?? dzi? na audiencji kard. Ruiniego.

Tornielli przypomina, ?e opinia wspomnianej Komisji nie b?dzie mia?a charakteru ostatecznego, a jedynie ma zosta? przedstawiona Kongregacji Nauki Wiary, ktra wyda w tej sprawie orzeczenie, by? mo?e po wcze?niejszych konsultacjach z Ojcem ?wi?tym. Objawienia maryjne rozpocz??y si? w Medjugorje 24 czerwca 1981 r. Pocz?tkowo ich autentyczno?? bada?a komisja diecezjalna, p?niej inna - powo?ana przez episkopat wczesnej Jugos?awii, ktra w 1991 r., stwierdzi?a, ?e nie mo?na potwierdzi? nadprzyrodzonego charakteru zjawisk zachodz?cych w Medjugorju. Na pocz?tku 2010 r. arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schnborn, po wizycie na miejscu 28 grudnia 2009 r. zaapelowa? o refleksj? nad owocami Medjugorje. W marcu 2010 r. Benedykt XVI utworzy? Mi?dzynarodow? Komisj? Badaj?c? autentyczno?? objawie? w Medjugorje, a na jej przewodnicz?cego wyznaczy? kard. Camillo Ruiniego. Obok niego w jej sk?ad wchodz? m.in. kard. Jozef Tomko, emerytowany prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodw, kard. Vinko Pulji? z Sarajewa, kard. Josip B?zani? z Zagrzebia, kard. Julin Herranz, emerytowany przewodnicz?cy Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstw Prawnych oraz kard Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W pracach tego gremium uczestnicz? te? o. prof. Zdzis?aw Jzef Kijas, O.F.M.Conv., relator w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz jako sekretarz ks. pra?. Krzysztof Nykiel z Kongregacji Nauki Wiary.

W?oski watykanista stwierdza, ?e Komisja, na ktrej czele stoi kard. Ruini spotka?a si? ju? pojedynczo w Kongregacji Nauki Wiary ze wszystkimi wizjonerami na oddzielnych sesjach. Sprawiali oni dobre wra?enie, ale wed?ug informacji Torniellego nale?y oczekiwa?, ?e Komisja powtrzy opini? z 1991, nie zajmuj?c stanowiska zdecydowanie neguj?cego czy te? aprobuj?cego autentyczno?? objawie?. W 1996 Kongregacja Nauki Wiary wyra?nie stwierdzi?a, ?e nie nale?y organizowa? do tego sanktuarium w Bo?ni i Hercegowinie oficjalnych pielgrzymek ko?cielnych. W po?owie lutego b.r. jeden z cz?onkw wspomnianej komisji, kard. Vinko Pulji? z Sarajewa stwierdzi?, ?e chcia?aby ona o ko?ca br. przedstawi? swj raport Ojcu ?wi?temu.

prawyprosty.net

Copyright © 2010-2016 prawyprosty.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.